Powrót
  1. Na podstawie art.29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam Szkołę Języków Obcych FUTURE do przetwarzania moich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko oraz numer telefonu.
  2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych dotyczących działalności Szkoły Języków Obcych FUTURE TAK/NIE
  3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć/krótkich video swoich/ swojego dziecka zrobionych podczas zajęć w celach marketingowych. TAK/ NIE
  4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych FUTURE z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Czereśniowej 6/ 106,107,122,123.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym w celach podatkowych.
  6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora (tj. osobie prowadzącej księgowość SJO FUTURE(cele podatkowe) oraz lektorom(cele kontaktowe np. w przypadku odwołania czy przekładania zajęć)).
  7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  8. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, a następnie dla celów podatkowych przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa.
  9. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania oraz przenoszenia.